Usługi

Nasza pracownia posiada duże, wieloletnie doświadczenie proponując jednocześnie konkurencyjne, niskie ceny.
Projektowanie architektoniczne, budowlane, wielobranżowe.

Projekty indywidualny

Celem architekta jest znalezienie najlepszego rozwiązania uwzględniającego warunki zewnętrzne( wymiary działki i jej usytuowanie, warunki zabudowy) , czynnik ekonomiczny( optymalne rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe)  jak i potrzeby samego inwestora.

Projektowanie zmusza do poszukiwania rozwiązań nowych i oryginalnych.

Budowa własnego wymarzonego domu może być przygodą zarówno dla architekta jak i dla inwestora.

Kształt domu powinien uwzględniać jego funkcję

Cechą naszych domów jest przestronność wnętrz, jak najmniej korytarzy i ścian, jak najwięcej otwartych przestrzeni w domu. Najważniejsza część domu to wspólna przestrzeń, w której skupia się życie rodziny.

Projekt domu powinien uwzględniać budżet inwestora. Architekt musi nie rezygnując z wartościowej formy, zaproponować dom na miarę budżetu inwestora w wykonaniu i eksploatacji.

Wartość projektu indywidualnego polega na tym, że architekt opierając się na swojej znajomości technologii, znajomości materiałów, kosztów zaproponuje dom ściśle według założonego budżetu, wymagań inwestora oraz warunków zewnętrznych.

W celu przekonania inwestora do konkretnego rozwiązania pomocna  jest wizualizacja projektu na komputerze, gdzie można zobaczyć swój przyszły dom na własne oczy.

Pomagamy inwestorowi w wyborze projektu typowego dostosowanego do jego potrzeb, warunków zabudowy, warunków zewnętrznych oraz założonego budżetu.

Adaptacje

Adaptacja projektu typowego  polega na włączeniu projektu gotowego w skład projektu budowlanego i wykonaniu „Projektu zagospodarowania działki” oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian w projekcie.
Projektant zobowiązany jest do dokonania odpowiednich obliczeń, mających na celu sprawdzenie dostosowania projektu gotowego do istniejących warunków. Każdy projekt gotowy jest opracowany dla założonego rodzaju i nośności gruntu. Jeżeli jednak warunki wodno-gruntowe występujące na danej działce są inne od założonych, to konieczne może być przeprojektowanie fundamentów. Podobnie należy dostosować głębokość posadowienia ław fundamentowych ze względu na strefę klimatyczną w której znajduje się działka ( w Polsce wyróżnia się pięć stref klimatycznych – w każdej jest inna strefa przemarzania gruntu).

W projekcie gotowym przyjmuje się konkretne dane dla wykonania obliczeń konstrukcyjnych w konkretnej strefie klimatyczne - toteż przy lokalizacji budynku w innej strefie, należy dokonać sprawdzeń i, w miarę konieczności, zmian konstrukcji.
Projektant dokonujący włączenia gotowego projektu jako projektu architektoniczno-budowlanego do projektu budowlanego jest w rozumieniu prawa uważany za projektanta tego obiektu.

W ramach adaptacji dokonujemy niezbędne, możliwe  zmiany architektoniczno-konstrukcyjne w dokumentacji na życzenie inwestora.

Na zmiany w projekcie typowym należy otrzymać pisemnie zgodę autora projektu.

Wykonujemy projekt zagospodarowania działki, bilans terenu oraz załatwiamy formalności związane z pozwoleniem na budowę.

Rozbudowy

Decyzja o rozbudowie musi być poprzedzona bardzo staranną analizą projektową.

Praktycznie można rozbudować każdy dom jeżeli posiadamy odpowiedniej wielkości działkę.

W małych parterowych domkach jest możliwość zagospodarowania poddasza w zależności od konstrukcji stropu.

Każda rozbudowa musi być poprzedzona ekspertyzą techniczną.

Rozbudowa domu wymaga załatwienia podobnych formalności jak budowa nowego budynku.

Musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego lub wyrys i wypis z planu w przypadku gdy dany teren jest nim objęty.

Drugi etap to wykonanie przez architekta projektu i uzyskanie pozwolenia na rozbudowę.

Audyt energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem sporządzony przez uprawnioną osobę, określającym wielkość energii zużywanej w budynku. Na tej podstawie można określić koszty związane z jego eksploatacją.
Certyfikatem objęta jest nie tylko energia tracona przez przegrody, czy w instalacji grzewczej, ale także i instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia wbudowanego. Zużycie energii dotyczy również chłodu oraz energii elektrycznej zużywanej do napędu urządzeń c.o. i c.w.u.

Obowiązek posiadania świadectwa spoczywa na właścicielu budynku, który jest sprzedawany, wynajmowany oraz oddawany do użytku( nowelizacja Ustawy Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie świadectwa energetycznego możemy oszacować koszty ogrzewania budynku, decydujące o jego atrakcyjności na rynku. Dodatkowo świadectwo zawiera wskazania możliwych usprawnień obniżających zużycie energii.

Nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności lub wcześniej, gdy zmieniła się charakterystyka energetyczna budynku.

Nadzory budowlane

Sprawujemy nadzory autorskie

Mapy geodezyjne

Załatwiamy podkłady geodezyjne.

Budowa domu

Pomożemy Państwu w wyborze firmy budowlanej